Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót – Thông tư 78/2021

NGƯỜI BÁN TỰ PHÁT HIỆN SAI SÓT

(chưa gửi hóa đơn cho người mua)

B1: Xóa hóa đơn.

Tại hóa đơn cần xóa, nhấn Chi tiết > xóa hóa đơn > nhập lý do > nhấn xóa.

B2: Nộp tờ khai mẫu 04.

Vào Quản lý hóa đơn > DS HĐ sai sót.

Tick chọn hóa đơn cần làm sai sót > nhấn Lập TB Sai Sót.

Nhập thông tin CQT quản lý vào > điền lý do > nhấn Duyệt ký

Lúc này nếu trạng thái “đã gửi CQT” xem như đã nộp thành công tờ  khai mẫu 04. Tiến hành lập hóa đơn mới gửi cho khách.

HÓA ĐƠN SAI THÔNG TIN KHÔNG QUAN TRỌNG

(không cần xuất lại hđ)

Sai thông tin: tên, địa chỉ, tên hàng hóa… không ảnh hưởng số tiền.

B1: thông báo cho người mua về hóa đơn sai sót.

B2: làm mẫu 04 thông báo sai sót cho CQT.

Tại hđ sai sót, tick chọn hóa đơn sai >  “giải trình sai sót” > Đóng

Vào phần Quản lý hóa đơn > DS HĐ Sái Sót

Tick chọn hóa đơn sai sót cần giải trình > Lập TB Sai Sót.

Chọn đúng CQT quản lý > nhập thông tin giải trình (sửa cái sai thành đúng) > nhấn duyệt ký.

Lúc này trạng thái sẽ là “đã gửi CQT”. Chờ chuyển sang trạng thái “Đã tiếp nhận” thì tiến hành thông báo cho người mua.

HỦY HÓA ĐƠN (ngừng cung cấp dịch vụ, huỷ hợp đồng, …)

B1: làm văn bản thoả thuận hủy hóa đơn giữa bên bán và bên mua. (làm giống tt32)

B2: xóa hóa đơn và làm mẫu 04 thông báo cho CQT.

Tại hóa đơn cần xóa, nhấn Chi tiết > xóa hóa đơn > nhập lý do > nhấn xóa

Vào Quản lý hóa đơn > DS HĐ sai sót.

Tick chọn hóa đơn cần làm sai sót > nhấn Lập TB Sai Sót

Nhập thông tin CQT quản lý vào > điền lý do > nhấn Duyệt ký

HÓA ĐƠN THAY THÊ

B1: tạo hóa đơn mới (tick vào mục thay thế/ điều chỉnh) > nhập đúng thông tin hóa đơn cần thay thế > sủa lại nội dung đúng cần thay thế trên hóa đơn mới > lưu lại, xem, ký.

B2: lập thông báo sai sót.

Sau khi hóa đơn thay thế đã được ký thì hóa đơn bị thay thế sẽ được tự động xóa trên danh sách hóa đơn. Kế tiếp ta làm thông báo sai sót để CQT tiếp nhận và trừ đi doanh thu của hóa đơn sai sót.

Vào Quản lý hóa đơn > DS HĐ sai sót.

Tick chọn hóa đơn cần làm sai sót > nhấn Lập TB Sai Sót

Nhập thông tin CQT quản lý vào > điền lý do > nhấn Duyệt ký.

HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH TĂNG DƯƠNG/ GIẢM ÂM

Lập hóa đơn mới, tick chọn mục thay thế/ điều chỉnh > chọn hình thức điểu chỉnh tăng/ giảm > nhập đúng thông tin hóa đơn cần điều chỉnh > nhập lại nội dung điều chỉnh trên hóa đơn mới > lưu, xem, xóa.

TĂNG DƯƠNG

HOẶC GIẢM ÂM

Sau khi ký hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn được điều chỉnh sẽ tự động thêm vào danh sách sai sót.

tiến hành lập mẫu 04 thông báo cho sai sót CQT.

Vào Quản lý hóa đơn > DS HĐ sai sót.

Tick chọn hóa đơn cần làm sai sót > nhấn Lập TB Sai Sót


nhập thông tin và lý do xong nhấn duyệt ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *